pemsylvania:

proton, neutron, electron and crouton 

(via mount-cleverest)